Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2021

Σήμερα, την  8η Ιανουαρίου του έτους 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥΠΟΛΕΩΣ», το οποίο εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (οδ. Αμφιτρίτης αρ. 28) και εκπροσωπείται νόμιμα παρά του Προέδρου αυτού, Κου Ιωάννη Κεσκίνογλου, έχοντας υπόψη του:

α) την παρούσα έκτακτη και αδιαμφισβήτητη υγειονομική κατάσταση και τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID–19, στο σύνολο της Επικράτειας,

β) την ΠΝΠ ΦΕΚ Α/68/20.3.2020, την ΠΝΠ ΦΕΚ Α/75/30.3.2020 και το Νόμο 4684/2020 ΦΕΚ 86/Α/25.4.2020, (Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της)

γ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 ΦΕΚ 53509/Β/5.12.2020, (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 – Συναθροίσεις / Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων)

δ) το γεγονός ότι κύριος σκοπός του Σωματείου μας είναι η λειτουργεία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Γηροκομείου) και η διαφύλαξη της ακεραιότητας και υγείας των διαμενόντων και εργαζομένων σε αυτό, που αποτελούν πρώτη ομάδα κινδύνου στην παρούσα υγειονομική κρίση,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ διά του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω και του άρθρου 16 του καταστατικού, όλα τα μέλη αυτού ,με δικαίωμα συμμετοχής ,σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, την 22η Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 μ.μ., με θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Την αναβολή των αρχαιρεσιών της 17.2.2021
  2. Την παράταση της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από τη λήξη της θητείας του

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία (το ήμισυ τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών) κατά την άνω Συνεδρίαση/Τηλεδιάσκεψη, η Γ.Σ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13του καταστατικού συνέρχεται άνευ νέας προσκλήσεως, την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την 25η Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. και με τα ίδια ως άνω θέματα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της τηλεπικοινωνιακής πλατφόρμας zoom, την οποία μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από αυτή τη διεύθυνση https://zoom.us/download#client_4meeting. Περαιτέρω οδηγίες και τεχνική συνδρομή θα δοθεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜAΤΕΑΣ

 

Ι. ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ                                          Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

   

  • Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη είναι απαραίτητο να μας γνωρίσετε μία ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σας αποσταλούν τα στοιχεία συμμετοχής σας. Προς τούτο, παρακαλείσθε όσοι προτίθεστε να συμμετέχετε να μας γνωρίσετε άμεσα, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.
  • Όσοι είναι ταμειακώς εντάξει, έχοντας πληρώσει την συνδρομή τους για το έτος 2020, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

Γ.Σ.ΕΣΤΙΑΣ