Συγκρότηση σε σώμα 2021

Επισυνάπτουμε απόσπασμα του Πρακτικού της Συνεδρίας της 9 Ιουνίου 2021 Αρ. 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ”.

“Με παρόντα τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι των : Αντωνίου Βεντούρη, Χρυσάνθης Ζέτα, Φώτη Καλιοντζόγλου, Ιωάννη Καραγιαννόπουλου, Ιωάννη Κεσκίνογλου, Κωνσταντίνου Τσαούσογλου, Γεωργίου Φρούση, Λάουρας Χανά, Λουκίας Χρυσανθίδου γενομένης μυστικής ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΕΣΤΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ” συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής :

Πρόεδρος                  :  Ιωάννης Κεσκίνογλου

Α’ Αντιπρόεδρος      :  Φώτης Καλιοντζόγλου

Β’ Αντιπρόεδρος      :  Λουκία Χρυσανθίδου

Γεν. Γραμματέας      :  Ιωάννης Καραγιαννόπουλος

Ειδ. Γραμματέας      :  Λάουρα Χανά

Ταμίας                      :  Χρυσάνθη Ζέτα

Μέλη                        :  Αντώνιος Βεντούρης

Κωνσταντίνος Τσαούσογλου

Γεώργιος Φρούσης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρία.”

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΑΡ. 1 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ”

7171 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ