Προσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» το οποίο εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (οδ. Αμφιτρίτης αρ. 28) και εκπροσωπείται νόμιμα παρά του Προέδρου αυτού, Κου Ιωάννη Κεσκίνογλου, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ διά του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα αυτού και κατ’ εφαρμογή του καταστατικού, όλα τα μέλη, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (κατόπιν της αναβολής της τακτικής Γ.Σ. του Φεβρουαρίου του 2021, λόγω της υγειονομικής κατάστασης – COVID-19 και των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της συν αυτής αναβολής των αρχαιρεσιών της 17/02/2021 και της παράτασης της θητείας του Δ.Σ. κατά τέσσερις μήνες, δυνάμει της από 25/01/2021 αποφάσεως της Γ.Σ. του Σωματείου), την Κυριακή, 30/5/2021 και ώρα 11:00 π.μ. στον Πολυχώρο του Δήμου Π. Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος (Δημαρχείο Π. Φαλήρου), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα κατωτέρω:

 1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Ανακήρυξη παρέδρων μελών σε τακτικά.
 3. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
 4. Ανάγνωση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης που έληξε.
 6. Ανάγνωση της Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 7. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Ανάγνωση και έγκριση του Προϋπολογισμού της νέας χρήσης.
 9. Προτάσεις και Επερωτήσεις.
 10. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής.
 11. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της ΕξελεγκτικήςΕπιτροπής.(Ώρα έναρξης αρχαιρεσιών 11:30 μ.μ.– Ώρα λήξης αρχαιρεσιών 13:30 μ.μ.)

Καλούνται τα τακτικά μέλη του Σωματείου να υποβάλλουν υποψηφιότητα με έγγραφη δήλωση τους προς τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την από συνεδρίαση της Γ.Σ. κατά τη διάρκεια της οποίας πρόκειται να λάβουν χώρα οι αρχαιρεσίες, ήτοι έως την 28η Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. Οι δηλώσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή μελών του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής επιτροπής θα υποβάλλονται αποκλειστικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο estiakonstantinoupoleos@gmail.com) ή μέσω συστημένης επιστολής.Και στις δύο περιπτώσεις ο αποστολέας θα μεριμνήσει να έχει παραληφθεί από τον Γ.Γ. το αργότερο έως την άνω τεθείσα προθεσμία.

Κάθε παριστάμενο τακτικό μέλος δύναται με γραπτή εξουσιοδότηση, η οποία θα έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα (από Δημόσια επιφορτισμένη προς τούτο Αρχή ή μέσω του gov.gr) και η οποία υποβάλλεται προς έλεγχο κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Γ.Σ. των αρχαιρεσιών, στον προεδρεύοντα αυτής, να αντιπροσωπεύσει έναν ταμειακώς τακτοποιημένο απόντα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού τα μέλη μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μόνον εφ’ όσον έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές υποχρεώσεις τους στο Σωματείο.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την άνω Συνεδρίαση, η Γ.Σ. κατ’ εφαρμογή του καταστατικού συνέρχεται άνευ νέας προσκλήσεως την αντίστοιχη ημέρα της επομένης εβδομάδας, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χρόνο, ήτοι την 6ηΙουνίου του έτους 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. και με τα ίδια ως άνω θέματα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών.

 

Π. Φάληρο, 10/5/2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΙΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ