Πρακτικό ΓΣ μέσω τηλεδιασκέψεως

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα Πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της  25ης Ιανουαρίου 2021  των μελών της “ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ”

 

Σήμερα την 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 7μ.μ., συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας “ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ”, μέσω τηλεδιασκέψεως, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν της από 08/01/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διατάξεως αυτά που περιλαμβάνονται στην από 8ης Ιανουαρίου 2021 σχετική Πρόσκληση και συμφώνως με τους όρους και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, η οποία απεστάλλη στα Μέλη σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού.

 

Επειδή δεν επιτεύχθηκε απαρτία την Παρασκευή 22.01.2021, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σήμερα 25.01.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης με την συμμετοχή 38 εκ των 58 ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που αποτελούν απαρτία, σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως Κος Ι. Κεσκίνογλου καλωσορίζει τα Μέλη και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου μας, μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Αρχίζει η συνεδρίαση.

 

Για τις θέσεις του Προεδρείου, προτείνονται από τον Πρόεδρο  Κο Κεσκίνογλου οι : Κος Άλκης Παπαδόπουλος για Πρόεδρος της Συνέλευσης, Κος Ι. Καραγιαννόπουλος για Γραμματέας και Κα Ελένη Βακοντίου για Γραμματέας. Οι προταθέντες εκλέγονται και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εστίας Κων/πόλεως Κος Ι. Κεσκίνογλου λαμβάνει τον λόγο  και κάνει εισήγηση για τα δύο προς συζήτηση θέματα που είναι:

 

α. Η αναβολή των αρχαιρεσιών της 17.2.2021

και

β. Η παράταση της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ( 4 ) μηνών από την λήξη της θητείας του,

λόγω της υγειονομικής κατάστασης και των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID–19, στο σύνολο της Επικράτειας και με πρωτεύων σκοπό τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και υγείας των διαμενόντων και εργαζομένων σε αυτό, που αποτελούν πρώτη ομάδα κινδύνου στην παρούσα υγειονομική κρίση.

 

Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος Κος Ι. Κεσκίνογλου επισημαίνει στα παρασταθέντα Μέλη: Την 17.2.2021 λήγει η θητεία των μελών του παρόντος Δ.Σ. Λόγω της πανδημίας απαγορεύεται από το νόμο και είναι και κατ’ ουσία ανέφικτο και επικίνδυνο να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου μας για τις αρχαιρεσίες.

Την ως άνω ημερομηνία αυτονόητο είναι ότι εκπνέει παράλληλα τόσο η δυνατότητα νόμιμης εκπροσώπησης του Σωματείου έναντι οιουδήποτε φυσικού και νομικού προσώπου, όσο και η νομιμοποίηση του Σωματείου για οποιαδήποτε νομική και μη ενέργεια,  μεταξύ των οποίων και η νομιμοποίηση του έναντι των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, με τις οποιεσδήποτε  απορρέουσες δυσμενείς συνέπειες εξ’ αυτού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κατόπιν των ανωτέρω προτείνει προς έγκριση στην Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

 

Γενομένης διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας εγκρίνονται με -απόλυτη πλειοψηφία- από τη Γενική Συνέλευση της «ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ > νομίμως, άπαντα τα τεθέντα θέματα.

 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. λύνει τη συνεδρίαση και το παρόν  υπογράφεται ως έπεται.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» ΤΗΣ 25ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Πρακτικό ΓΣ μέσω τηλεδιασκέψεως