Οικονομικά Στοιχεία 2020-2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Εξετάζοντας τα δεδομένα του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού για την παρελθούσα χρονιά ( 2020 ) προκύπτουν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα στοιχεία :

ΕΣΟΔΑ:

Προϋπολογισθέντα :                           822.000,00 Ευρώ

Εισπραχθέντα :                                   822.000,00 Ευρώ

Ανάλυση κεφαλαίου

Προηγούμενων ετών-Έλλειμμα :        97.468,00 Ευρώ

Έσοδα από πώληση ακινήτων :           127.000,00 Ευρώ

Επίσης :

Οι Δωρεές ήσαν μικρότερες των προϋπολογισθεισών κατά περίπου: 3.000,00 Ευρώ

Τα Ενοίκια ήσαν μικρότερα των προϋπολογισθέντων κατά περίπου: 9.500,00 Ευρώ

Τα Τροφεία επίσης ήσαν μικρότερα των προϋπολογισθέντων κατά περίπου: 40.000,00 Ευρώ

Οι Λοιπές Δωρεές ήσαν μεγαλύτερες των προϋπολογισθεισών κατά περίπου 37.000,00 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:

Προϋπολογισθέντα :                           822.000,00 Ευρώ

Δαπανηθέντα :                                   822.000,00 Ευρώ

Ποσά σε : Αμοιβές Τρίτων, Έξοδα κίνησης προσωπικού, Τρόφιμα, Επισκευές ακινήτων και γηροκομείου, Λ.Κ.Ωφ. Ακιν. και Γηρ., Δημ. Σχέσεις, Κηδ. Γηροκομουμένων, ήσαν μικρότερα του προϋπολογισμού.

Ποσά σε : Φάρμακα, Υγειονομικό Υλικό, Κίνηση-συντήρηση πούλμαν, Υλ. Καθαρ.-Απολυμ. Γηροκομείου, Λοιπά διάφορα και ΕΝΦΙΑ, Φόροι και ΦΠΑ ήσαν μεγαλύτερα του προϋπολογισμού.

  • Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η γενική εικόνα υπήρξε ικανοποιητική αν λάβει κανένας υπόψη ότι : η οικονομική κατάσταση λόγω της πανδημίας επέφερε κάμψη σε έσοδα του γηροκομείου και αντίστοιχα αύξηση σε κατηγορίες εξόδων          (κυρίως φάρμακα και υγειονομικό υλικό), δεν υπήρξαν καθόλου έσοδα από εκδηλώσεις κλπ. Η πώληση ακινήτων μείωσε σημαντικά το έλλειμμα – ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Τέλος διατέθηκε ποσό για πλήρη ανακαίνιση εκμισθωμένων ακινήτων τα οποία στη συνέχεια  απέδωσαν σημαντικά μεγαλύτερα έσοδα από τις μισθώσεις τους.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

  • Στις 31.12.2020 :

Μετρητά σε Ταμεία Εστίας και σε Τράπεζες σε ΕΥΡΩ: 737.391,17

Μετρητά σε Τράπεζα σε ΔΟΛ. ΗΠΑ : 142.768,78

Καταθέσεις ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ σε ΕΥΡΩ              : 166.092,36

Καταθέσεις ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ σε ΔΟΛ .ΗΠΑ      : 563.450,00

Έτσι    Σύνολα :

ΕΥΡΩ         : 903.483,53

ΔΟΛ. ΗΠΑ : 706.218,78

  • Σύγκριση Ταμειακών Διαθεσίμων τέλους ετών 2019 και 2020 :

2019  :                                               2020  :

ΕΥΡΩ         : 1.036.808,80                ΕΥΡΩ         : 903.483,53

ΔΟΛ. ΗΠΑ : 702.684,68                  ΔΟΛ. ΗΠΑ : 706.218,78